Ερώτηση: Στα σήματα επισημάνσεως των κινδύνων μεταφοράς επικινδύνων υλών, ο πρώτος αριθμός φανερώνει:

 • 1) Τον κύριο κίνδυνο.
  2) Δευτερεύοντες κινδύνους.

Ερώτηση: Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:

 • 1) 7.500 kg.
  2) 8.000 kg.
  3) 7.000 kg.

Ερώτηση: Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 Kg, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 80 km/h
  2) 70 km/h
  3) 90 km/h

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
  2) Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.
  3) Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.

Ερώτηση: Ένα ρυμουλκούμενο, όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό, πρέπει να ακινητοποιείται με:

 • 1) Τον πεπιεσμένο αέρα που έχει στο καζανάκι του.
  2) Το τρίγωνο ζεύξεώς του.
  3) Μηχανικό τρόπο.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού φορτηγού, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 11.500 kg.
  2) 12.000 kg.
  3) 13.000 kg.

Ερώτηση: Από ποιους παράγοντες εξαρτάται κυρίως το μήκος ακινητοποιήσεως:

 • 1) Από το μήκος και βάρος του οχήματος και την πίεση που ασκείται στον ποδομοχλό των φρένων.
  2) Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού, την κατάσταση των φρένων, την πίεση στον ποδομοχλό φρένων, την κατάσταση των ελαστικών, την επιφάνεια και κατάσταση του οδοστρώματος (βρεγμένο κλπ.).
  3) Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού και την ταχύτητα του ανέμου.

Ερώτηση: Ο προορισμός του στροφαλοφόρου άξονα είναι:

 • 1) Να μεταδίδει την κίνηση στο έμβολο.
  2) Να μετατρέπει με τη βοήθεια των στροφάλων την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου σε περιστροφική.
  3) Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο σύστημα μεταδόσεως της κινήσεως.

Ερώτηση: Αν περισσότερα του ενός φορτηγά αυτοκίνητα, που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση (κονβόι) η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρούν μεταξύ τους συνιστάται να είναι τουλάχιστον:

 • 1) 75 m.
  2) 100 m.
  3) 150 m.

Ερώτηση: Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 m που καθορίζει η πινακίδα αυτή:


 • 1) Όλα τα οχήματα.
  2) Μόνο τα επιβατηγά οχήματα.
  3) Μόνο τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.